۱۳۹۴ مرداد ۹, جمعه

ایران- قتل عام67-یاد بودمجاهدین شهید سعید و مجید ملکی انارکی دو برادر سر بدار

سعيد و مجيد ملكي اناركي هر دو سال 60 دستگير شده بودند، ابتدا 4 - 5 سال حكم گرفتند ولي چون برسر مواضعشان بودند رژيم آنها را آزاد نكرد و به آنها حكم ابد داد. پدرشان بعد از شنيدن خبر حكم ابدِ پسرانش بيمار شد و بعد از چندماه فوت كرد.
يكي از آشنايان آنها ميگويد: وقتي پدرشان فهميده بود كه به آنها ابد دادهاند چندماه طول نكشيد كه درگذشت، در حقيقت فوت اين پدر هم دراثر فشارهاي ناشي از خبر حكم ابد دو پسرش سعيد و مجيد بود.
پاسداران به سعيد و مجيد گفته بودند توبه كنيد و برويد از خواهر كوچكتر خودتان نگهداري كنيد، ولي آنها ميگفتند شما اين آرزو را بهگور خواهيد برد كه بتوانيد با اينگونه بهانه ها ما را به توبه كردن واداريد.
خانواده شهيد محمود آژيني
محمود اهل تهران و ساكن سرپل امامزاده معصومه درجنوب غرب تهران بود. محمود در سال60 دستگير و در بيدادگاه رژيم به 15سال زندان محكوم شد. پدرش كفاش بود و هميشه از دوستان محمود به‌گرمي پذيرايي ميكرد. مادرش هم به همه بچه هاي زندان عشق ميورزيد.
در يكي از ملاقاتها زندان محمود، مجاهد شهيد اشرفي عليرضا طاهرلو را به كابين ملاقات خودش برد و او را به مادرش معرفي كرد، در ملاقات بعد مادرِ محمود ژاكتي را كه بين در حد فاصل دوملاقات بافته بود به داخل زندان فرستاد و به محمود گفت «كه اين ژاكت را براي عليرضا بافته و خواسته بود كه ژاكت را به عليرضا بدهد). محمود را در مرداد سال67 را در زيرزمين 209 بدار آويختند.
شهيد عليرضا طاهرلودر گزارشي آورده است:
بعد از آزادي از زندان براي ديدار خانواده محمود به خانه آنها رفتم. مادرش را كه ديدم چنان مرا در آغوش گرفته و ميفشرد كه گويي محمود را ديده است. او تقريبا تعادل رواني خودش را از دست داده بود. در مدتي كه پيش او بودم دائم اشك ميريخت.  يك قرآن آورد و آنرا به عنوان هديه به من داد. او هنگام شنيدن خبر شهادت محمود سكته كرده بود و بشدت بيمار بود و در اثر همين بيماري نيز جان سپرد.
پدرش نيز وضعيت روحي خوبي نداشت. وقتي كه براي ديدن پدرش رفتم، او را كاملا بي تعادل يافتم. درخيابان با ديدن من گريه ميكرد و جلوي همه افراد محل خميني را نفرين مي‌كرد. مردم محل كه علت ناراحتي او را ميدانستند با او همدردي مي‌كردند.
________________________________________
عليرضا طاهرلو از شهيدان 19 فروردين سال 90 در اشرف است كه اثر حمله نيروهاي تحت‌امر مالكي به اشرف به شهادت رسيدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر