۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه

ایران-شروع قتل عام زندانیان سیاسی

27سال قبل سياهترين برگ تاريخ ايران و بشريت قرن بيستم 

آن كه حقيقت را به دار آويخت، خود به گور خواهد رفت 

در غفلت زمانه خميني خون آشام با فتواي خود كه چكيده كينه و نفرت و بيزاري بود30هزار زنداني سياسي30هزار مشعل آزادي و اميد را اعدام كرد. خميني خونخوار فاقد اين درك و فهم بود كه با اين نسل كشي آرمان آزاديخواهي و مبارزه از بين بردني نيست وهرگز خون اين قهرمانان به هدر نخواهد رفت بلكه رويانتر از قبل رشد ميكند و راه ميگشايد.

پرچم آن شهيدان به خون خفته سر بدار، را همرزمانشان برداشتند و مبارزه را تا ملحق كردن اين دجال عمامه‌دار به شاه مدفون ادامه خواهند داد.
با اين نسل كشي خميني شكست تاريخي خود و اسلام ارتجاعيش را مهركرد. فريادهاي مرگ بر اصل ولايت فقيه، كه شبانه روز در هر كوي و برزن وهر ديواري نوشته ميشود و در تظاهراتهاي سال88  و تمامی فریادها و اعتراضات در همین روزها بلند استوامتداد صداي آن قهرمانان سربه دار است كه مي رود نظام ولايت فقيه را به گور تاريخي خود بسپارد.

۱ نظر: